Språkutvecklande

Alla våra pedagoger har ett gemensamt ansvar att utveckla elevernas språk. Ett av skolans uppdrag är att se till att alla elever utvecklar ett kunskapsrelaterat språk/skolspråk så att de kan tillägna sig all den faktakunskap de stöter på. I varje ämne gäller det att stötta såväl läsförståelse som förmågan att kunna reflektera och kommunicera kring sitt lärande.

Vi har en unik och framgångsrik pedagogisk idé som vi bygger vår undervisning kring. En metod som stärker eleverna språkligt och ger goda ämneskunskaper i no och so. Våra svensklärare stöttar med studieteknik och läsförståelse med utgångspunkt i no och so-läroböckerna. Våra ämneslärare arbetar aktivt med läsförståelse och ämnesbegrepp i sina respektive ämnen. Pedagogerna planerar och bedömer dessutom elevernas arbetsuppgifter tillsammans.

Läs gärna mer om vårt arbetssätt här:

Pedagog Malmö – Östra Skolan, gengrepedagogik, tema och språk

sprakutvl2

Läsförståelse

Under våren 2013 har vi på skolan valt att fokusera på att kompetensutveckla våra lärare inom läsförståelse. Tillsammans läser vi om och provar olika sätt att stötta eleverna i deras läsande i samtliga ämnen. Vi utgår från de texter eleverna måste ta sig igenom inom ett aktuellt arbetsområde och låter sen eleverna få testa olika sätt att ta sig in i texten. Som elev är det viktigt att förstå skillnaden mellan olika sätt att läsa – översiktsläsa, djupläsa, läsa mellan raderna osv. Detta är tekniker som vi just nu låter alla pedagoger bekanta sig med – inte bara språklärarna, för att vi ska bredda vår kunskap om hur barn bäst lär sig av det de läser.

Argument för att välja Östra Skolan

Småskalighet

Vi är en liten skola – få elever, få klasser. Småskalighet skapar trygghet och känslan av att bli sedd.

Samlad skoldag

Vi tar hand om våra elever hela dagen. Dagen startar med frukost för alla som vill. Våra pedagoger erbjuder kvalitativ läxhjälp tre morgnar i veckan. Våra återkommande eftermiddagsaktiviteter på eftermiddagarna är väldigt uppskattade.

Modern teknik

Vi använder modern teknik för att utveckla kreativitet och lära eleverna navigera i dagens enorma informationsflöde. På vår skola arbetar vi med 1-1 pedagogik dvs mycket av vår undervisning och våra arbetsuppgifter är datorbaserade.