Modern teknik

Vi använder oss av de verktyg som IT och media erbjuder. Våra elever ska vara väl förtrogna med hur digitala verktyg kan användas i undervisning och skolarbete. De arbetsuppgifter och redovisningsformer eleverna möter är utmanande och anpassade till modern teknik och möter de krav på digitaliserad undervisning som finns. Tillsammans lär vi oss hur man kan använda bloggar, podcasts, iMovie m.m. till såväl kommunikation som produktion. Vi använder Google Docs som vår gemensamma lärplattform. Där vi kan ge eleverna kontinuerlig stöttning i t.ex. skrivprocessen, men också möjliggöra snabb kommunikation och feedback mellan eleverna.

Vi använder lärportalen Schoolsoft, som ett sätt att snabbt nå ut med information till elever och föräldrar, men också att skapa insyn i vad vi gör på skolan. På Schoolsoft hittar elever och föräldrar allt från betyg, omdöme och lektionsplaneringar till schema, info om friluftsdagar och veckans matsedel.

nyteknik2

Google Docs

Som elev i dagens skola förväntas man kunna producera en mängd olika texter. Det ställs stora krav på detta i både svenska, men även i andra teoretiska ämnen som no och so. För att underlätta skrivprocessen använder vi oss av verktyget Google Docs. Det är ett sätt att skriva och samtidigt dela med sig av sin text till såväl pedagoger som andra klasskamrater. Man kan vara flera som skriver på en och samma text, samtidigt, fastän man befinner sig på olika platser. Som pedagog är det ett enkelt sätt att följa varje elevs skrivprocess och att kunna ge stöttning under tiden texten skrivs – istället för efteråt när den väl är färdig. Via Google Docs upplever vi att vi kan ge eleverna bättre individuell stöttning, samt att eleverna lär sig att ge respons på varandras skrivande. Sist men inte minst är det ett verktyg som underlättar för pedagogerna att sambedöma det eleverna producerar.

Argument för att välja Östra Skolan

Småskalighet

Vi är en familjär skola – där småskalighet skapar trygghet och känslan av att bli sedd.

Samlad skoldag

Vi tar hand om våra elever hela dagen. Våra pedagoger erbjuder kvalitativ studiestöd på morgnar och eftermiddagar.
Ett par tillfällen per termin anordnar vi gemensamma eftermiddagsaktiviteter så att våra elever ges möjlighet att testa nya fritidsaktiviteter tillsammans.

Språkutvecklande

Genom språkutveckling skapas förutsättningar för eleverna att lyckas i skolan. Vi har en unik och beprövad metod för att stärka alla elevers språkutveckling – oavsett modersmål.