Småskalighet

Vi tror att man mår som bäst när man känner sig sedd och vet vem man ska vända sig till när man stöter på problem. Därför håller vi elevantalet på skolan till ca 140 och klasser med färre än 25 elever. Med det lilla formatet kommer många vinster – trivsel, trygghet, gemenskap. Men också att vi pedagoger får en större inblick i varandras verksamhet och har möjlighet att bygga hållbara relationer till alla skolans elever – inte bara de man själv undervisar. Vi vill att eleverna ska känna sig delaktiga i sin skola och utforma den tillsammans med oss. På en liten skola finns större möjligheter till det. Framför allt därför att beslutsvägarna är kortare. I utvärderingar med både föräldrar och elever ser vi tydliga resultat på att man trivs med Östra Skolans småskalighet. Man känner att man blir lyssnad på, har insyn i verksamheten och får stöd och hjälp om det behövs.

smaskalighet2

Elevhälsa

Även på små skolor uppstår det ibland problem. Konstigt vore det annars. Men vi har som en skola av det mindre formatet större chans att i tid upptäcka när elever är utsatta eller när en konflikt är under uppsegling. Vi arbetar förebyggande och främjande för att skapa trygghet och trivsel. I det arbetet spelar vår kurator en central roll tillsammans med skolledning, trivselråd och antimobbingteam. Skolans specialpedagoger och skolsköterska bildar tillsammans med skolledning och kurator vårt eht-team som leder arbetet med att ge varje elev rätt stöd.

Argument för att välja Östra Skolan

Samlad skoldag

Vi tar hand om våra elever hela dagen. Våra pedagoger erbjuder kvalitativ studiestöd på morgnar och eftermiddagar.
Ett par tillfällen per termin anordnar vi gemensamma eftermiddagsaktiviteter så att våra elever ges möjlighet att testa nya fritidsaktiviteter tillsammans.

Språkutvecklande

Genom språkutveckling skapas förutsättningar för eleverna att lyckas i skolan. Vi har en unik och beprövad metod för att stärka alla elevers språkutveckling – oavsett modersmål.

Modern teknik

Vi använder modern teknik för att utveckla kreativitet och lära eleverna navigera i dagens enorma informationsflöde. På vår skola arbetar vi med 1-1 pedagogik dvs mycket av vår undervisning och våra arbetsuppgifter är digital.